Polityka prywatności  Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatności Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara jest PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara ul Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów, NIP 8132865847 REGON 180920347  – zwana dalej „Administratorem”.

1.3 Sprzedawcą oraz Usługodawcą w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara jest PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara ul Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów, NIP 8132865847 REGON 180920347

1.4 Dane osobowe w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Korzystanie z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara oraz w Regulaminie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej i innych umów z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara oraz w Regulaminie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
 • obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Internetowa Poradnia Żywieniowa PRINCIPATUS Beata Świstara) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara dostępnym na stronach Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, a także jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub praw państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 artykułu 9 RODO.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Imię, adres poczty elektronicznej
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie SprzedażyArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODOImię, adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora                                     Profilaktyka zdrowotna, ochrona żywotnych interesów osoby fizycznejArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Artykuł 9 ust. 2 lit. c) i h) Rozporządzenia RODO.  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
            Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), dane wynikające z dokumentacji medycznej (stan zdrowia).

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawca systemu ankiet opiniujących – Beata Swistara – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

4.3.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi, dostawcy usług i oprogramowania do marketingu, dostawcy usług archiwizacyjnych, dostawcy usług z zakresu zabezpieczenia i niszczenia mienia) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PROFILOWANIE W INTERNETOWEJ PORADNI ŻYWIENIOWEJ PRINCIPATUS BEATA ŚWISTARA

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, które wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara,. Efektem korzystania z profilowania w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara,.

5.3. Administrator może korzystać również z tzw. „profilowania” do celów marketingu bezpośredniego, także w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.  Działania te nie wywołują wobec osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Tak jak w przypadku Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z jakichkolwiek Usług Elektronicznych oferowanych przez Administratora. Są stosowane w celu stworzenia profilu użytkownika i dostarczenia mu reklam dopasowanych do jego przewidywanych zainteresowań.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Dodatkowo osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa krajowego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora lub Sprzedawcy wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Internetową Poradnię Żywieniową PRINCIPATUS Beata Świstara,). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, i pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara,;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Internetową Poradnię Żywieniową PRINCIPATUS Beata Świstara, poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.. Usługi remarketingu są wykonywane przez Beata Świstara

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Internetową Poradnię Żywieniową PRINCIPATUS Beata Świstara, – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator zbiera i przechowuje przy każdym odwiedzeniu strony przez jakąkolwiek osobę tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony Poradni: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu). Te dane dostępowe są zanonimizowane i są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług.

7.7. Administrator może korzystać w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Administrator korzystając z powyższych usług w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Internetową Poradnię Żywieniową PRINCIPATUS Beata Świstara oraz sposób ich zachowania na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Administrator może korzystać w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, z usługi Double Click dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa DoubleClick firmy Google wykorzystuje pliki cookies do dostarczania reklam odpowiednich dla użytkownika. Przeglądarce internetowej Usługobiorcy przydzielany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce i które reklamy zostały wywołane. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Stosowanie plików cookies DoubleClick pozwala Google i jej stronom partnerskim jedynie na wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na stornie internetowej Usługodawcy lub innych witrynach internetowych. Informacje generowane przez ciasteczka są przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. Google przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych zawartych w umowie UE-USA o tarczach ochronnych i jest zarejestrowany w programie UE-USA o tarczach ochronnych realizowanym przez Departament Handlu USA. Przekazywanie powyższych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Google w żadnym wypadku nie będzie dopasowywać danych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google.

7.9. Administrator może korzystać w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, z usługi Google Maps dostarczanej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Powyższa usługa umożliwia wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, i korzystanie z funkcji mapy. Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że Usługobiorca wybrał odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto Google może otrzymywać informacje o aktualnej lokalizacji Usługobiorcy (takie jak sygnał GPS wysyłany przez telefon komórkowy) lub informacje określające przybliżoną lokalizację Usługobiorcy. Jeśli Usługobiorca jest jednocześnie zalogowany do swojego konta w systemie Google, powyższe dane są bezpośrednio powiązane z tym kontem. Google przechowuje powyższe dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Usługobiorca ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google, a także na temat  praw przysługujących Usługobiorcy w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.10. Administrator może korzystać w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, z tzw. wtyczek portali: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (wtyczka Youtube Video Plugin). Facebook i Instagram są obsługiwane przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Google+ i Youtube są obsługiwane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Firma Instagram jest obsługiwana przez Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest lub Youtube. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio od odpowiedniego dostawcy do przeglądarki i integrowana na stronie. Integrując wtyczki, dostawcy usług otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wywołała odpowiednią stronę, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. Jeśli Usługobiorca jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy powyższych portali mogą przypisać jego wizytę na stronie internetowej Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, do profilu Usługobiorcy na portalach powyższych podmiotów. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez przycisk „Lubię to”, „+1”, „Twitter” lub „Instagram”, informacje o tych interakcjach są również przesyłane bezpośrednio do serwerów dostawców powyższych usług i tam przechowywane. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych, na stornach powyższych podmiotów:
Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php;
Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ;
Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy;
Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388;
Polityka prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

W celu uniemożliwienia powiązania danych zbieranych za pośrednictwem powyższych wtyczek z profilem Usługobiorcy w danej usłudze, Usługobiorca może wylogować się z danej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Usługobiorca może również również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Internetowa Poradnia Żywieniowa PRINCIPATUS Beata Świstara może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.