REGULAMIN INTERNETOWEJ PORADNI ŻYWIENIOWEJ PRINCIPATUS  BEATA ŚWISTARA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, działającej pod adresem www.beataswistara.pl, w tym m. in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 3. CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nie uwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat
  z tytułu dostawy, wskazanych w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
 4. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat;
 5. KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m. in. złożenie Zamówienia i korzystanie z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania KONTA, zgodnie z treścią § 2 ust 6
 6. KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, widoczny m. in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m. in. Informację o Zamówieniu;
 7. KLIENT– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA – podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
 10. INTERNETOWA PORADNIA ŻYWIENIOWA PRINCIPATUS BEATA ŚWISTARA – działająca pod adresem www.beataswistara.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana zamiennie także Poradnią Internetową;
 11. SPRZEDAWCA –    PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara ul Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów, NIP 8132865847, REGON 180920347, tel. +48 512 940 091 (opłata, jak za zwykłe połączenie, wg cennika właściwego operatora), e-mail: beataswistara@poczta.onet.pl;
 12. TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI – prezentowane w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu;
 13. ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, stanowiące ofertę;
 14. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
 15. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PORADNI ŻYWIENIOWEJ PRINCIPATUS BEATA ŚWISTARA

 1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara jest:
  1. rejestracja w portalu działającym pod adresem www.beataswistara.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;
  2. posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;
  3. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  4. dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1 do regulaminu;
  5. potwierdzenie zapoznania się m. in. z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcę, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce cookies, z którą Klient może się zapoznać pod adresem www.beataswistara.pl
 3. Z zastrzeżeniem treści ust.6 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu nicku lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.
 5. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.
 6. Klient może skorzystać z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara i złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, bez posiadania aktywnego Konta jest:
  1. dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1 do regulaminu;
  2. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy i niezbędnego do kontaktu m. in. w celu realizacji Zamówienia;
  4. potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym http://www.beataswistara.pl dostępnym pod adresem http://www.beataswistara/regulaminy. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§ 3 WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone. Do obowiązków Klienta należy również wybór możliwych sposobów zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktów, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta lub adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia, dla których wybrano formę dostawy „wysyłka kurierem” kompletowane są z aktualnych stanów asortymentowych Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Towarów zamówionych przez Klienta będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli wszystkie Towary zamówione przez Klienta będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, Łączny Koszt Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany, zgodnie z treścią § 4 ust. 2.
 5. Po skompletowaniu Zamówienia (infoproduktu lub produktu fizycznego) Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Informacja o wysyłce”, w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany przez Klienta. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.
 6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.
 7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.
 9. Wartość całego jednego Zamówienia nie może przewyższać kwoty 300 zł.
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.

§ 4 CENY, FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 Regulaminu, tj. w sytuacji kiedy Klient wyraził zgodę, na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec skorygowaniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy.
 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.
 4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.
 5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m. in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Za Zamówienia składane w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, Klient może zapłacić tylko przelewem za pomocą serwisu Dotpay www.dotpay.pl
  1. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta lub w przypadku wprowadzenia systemu automatyzacji wysyłania faktur, dzięki www.fakturownia.pl,  na wskazany podczas rejestracji adres mail

§5 WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast infoprodukty wysyłane na wskazany adres mail lub na zasadzie udzielanego dostępu na zarządzanej stronie internetowej www.beataswistara.pl
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
  1. przesyłka na mail plików pdf i innych dostępnych w sprzedaży strony www.beataswistara.pl infoproduktów
  2. przesyłka kurierska – produktów fizycznych tylko po wcześniejszym opłaceniu jej przelewem przy zamówieniu

Sprzedawca może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.

 • Na stronie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (z braniem pod uwagę wszelkich okoliczności losowych, czasu urlopów ponieważ Beata Świstara sama zarządza stroną oraz sklepem – o czym Klienci zostaną powiadomieni na stronie www.beataswistara.pl), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Ze szczegółowymi informacjami na temat form i warunków dostawy, w tym ich ceny, Klient może zapoznać się rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie.
 • W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.
 • Dostawa Produktów (infoproduktów oraz produktów fizycznych) do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, chyba że zajdą wyjątkowe okoliczności losowe lub będzie to czas urlopu Beaty Świstara.  W przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia.
 • Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, które Klient odbiera w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę, Sprzedawca zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy. W tym przypadku, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy. Jedno opakowanie nie może być cięższe niż 2kg kg. Ograniczenie wagowe nie ma zastosowania do zamówień infoproduktów.
 • Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w § 5 ust. 5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy.
 • Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w § 5 ust. 5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór zamówienia przez Klienta w miejscu wskazanym przez Beata Świstara tel. 512940091. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 6  REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres PORADNIA ŻYWIENIOWA PRINCIPATUS Beata Świstara, ul. Kochanowskiego 13, I piętro 35-201 Rzeszów lub osobiście w miejscu, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. Prawa i obowiązki Konsumenta oraz zalecenia w zakresie składania reklamacji zostały opisane w stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu Procedurze.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

§7 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, zgodnie z treścią § 3 ust. 4 lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.
 2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać na adres … oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu  stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest przez Sprzedawcę także do maila informującego, że zamówienie oczekuje na odbiór. Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. Odpowiedź na złożone przez Klienta odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, wysyłana jest przez Sprzedawcę do Konsumenta wyłącznie na adres e-mail przypisany do numeru Zamówienia Klienta. Sprzedawca w odpowiedzi poinformuje Klienta o przyjęciu zwrotu, jego rozliczeniu, a w przypadku, gdy zwrot zostanie rozpatrzony negatywnie, Sprzedawca podejmie indywidualny kontakt z Klientem w celu dalszego wyjaśnienia sprawy.
 3. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych Klienta zostało opisane w odrębnych dokumentach – w zależności od formy składania Zamówienia:
a) Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta – załącznik nr 4;
b) Zamówienie bez konta – załącznik nr 5.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.
 4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).
 5. Informacje o produkcie zamieszczone w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 6. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara lub odpowiednim regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara  w przypadku konieczności przeprowadzenia m. in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara .
 9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.

Regulamin niniejszy wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 6 czerwca 2020 roku.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2020 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU INTERNETOWEJ PORADNI ŻYWIENIOWEJ PRINCIPATUS BEATA ŚWISTARA

Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer, niezbędne do korzystania z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara:

 1. system operacyjny Windows XP lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0 lub wyższy;
 2. dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania informacji i 512 kb/s dla wysyłania informacji;
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Google Chrome 36, Mozilla Firefox 36, Opera 20, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty;
 4. 4GB wolnej przestrzeni na dysku twardym;
 5. rozdzielczość monitora:1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 –bit.
 6. karta graficzna z minimum 1GB pamięci wspierającej powyższą rozdzielczość;
 7. sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego.

ZAŁĄCZNIK NR 2
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA, Z KTÓREJ MOGĄ SKORZYSTAĆ KONSUMENCI, W PRZYPADKU SKŁADANIA REKLAMACJI RZECZY, ZAKUPIONYCH W INTERNETOWEJ PORADNI ŻYWIENIOWEJ PRINCIPATUS BEATA ŚWISTARA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Postanowienia Instrukcji mają zastosowanie względem Konsumentów.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i Instrukcji, postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mają pierwszeństwo, chyba że postanowienia Instrukcji rozszerzają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 4. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.
II. OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ UŻYTYCH W INSTRUKCJI
Użyte w Instrukcji terminy oznaczają:
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 K.C.
 2. Sprzedawca – PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów, NIP 8132865847, REGON 180920347 tel. +48 512 940 091 (opłata, jak za zwykłe połączenie, wg cennika właściwego operatora), e-mail: beataswistara@poczta.onet.pl Adres do korespondencji w zakresie Reklamacji – pisemnie:  PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201, Rzeszów
 3. Internetowa Poradnia Żywieniowa PRINCIPATUS Beata Świstara – działająca pod adresem http://www.beataswistara.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana dalej zamiennie także Poradnią Internetową.
 4. Reklamacja – zgłoszenie Konsumenta, kierowane do Sprzedawcy dotyczące wady fizycznej lub prawnej rzeczy, którą kupił w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara. W zgłoszeniu tym Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać obniżenia ceny lub naprawy rzeczy albo jej wymiany, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Instrukcji i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Wada fizyczna rzeczy sprzedanej, zwana dalej zamiennie Wadą fizyczną – oznacza, że rzecz sprzedana Konsumentowi jest niezgodna z umową. Ma to miejsce w szczególności gdy:
  1. rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. rzecz została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 6. Wada prawna – to niezgodność rzeczy z umową polegająca na tym, że rzecz sprzedana Konsumentowi stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej lub gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu albo w przypadku sprzedaży prawa, okoliczność, że prawo to nie istnieje;
 7. Dowód sprzedaży – to dowód przedstawiony przez Konsumenta, na potwierdzenie, że dokonał zakupu w Poradni Internetowej, w szczególności dowodem zakupu może być paragon fiskalny lub faktura VAT.
III. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOWI W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ ZAKUPIONEJ W INTERNETOWEJ PORADNI ŻYWIENIOWEJ PRINCIPATUS BEATA ŚWISTARA RZECZY, KTÓRA MA WADY
 1. Z zastrzeżeniem treści pkt 2 – pkt 7 poniżej, jeżeli rzecz sprzedana Konsumentowi w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara ma wadę, Konsument może :
  1. żądać wymiany towaru na wolny od wad;
  2. albo usunięcia wady towaru (naprawa);
  3. odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy (z tego uprawnienia Konsument może skorzystać, tylko gdy wada jest istotna)
  4. lub żądać obniżenia ceny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymienia lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:
  1. usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  2. zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Sprzedawca może odmówić uczynienia zadość żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
IV. SPOSÓB I TERMIN WNOSZENIA REKLAMACJI
 1. Konsument może złożyć Reklamację w przypadku nabycia za pośrednictwem Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara rzeczy wadliwych.
 2. Konsument może złożyć Reklamację, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, od chwili wydania mu rzeczy, przy czym:
  1. jeżeli Konsument stwierdzi wadliwość rzeczy sprzedanej, przed upływem roku od dnia jej wydania, przyjmuje się, że wada istniała w chwili, w której Konsument nabył towar. W takim przypadku Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie, nie później niż przed upływem 2 lat od chwili wydania mu rzeczy sprzedanej, tj. do końca czasu trwania rękojmi;
  2. jeżeli Konsument stwierdzi wadliwość rzeczy sprzedanej, po upływie roku od dnia jej wydania, wówczas to on ma obowiązek wykazać, że wada istniała w chwili, w której nabył towar. W takim przypadku Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie, nie później niż przed upływem kolejnych 12 miesięcy od chwili stwierdzenia wady;
  3. w przypadku rzeczy, których termin przydatności do użycia kończy się po upływie 2 letniego terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, termin do zgłoszenia reklamacji ulega wydłużeniu, aż do końca terminu przydatności produktu do użycia, wskazanego przez Sprzedawcę lub producenta.
 3. Konsument może zgłosić reklamację, w szczególności korzystając z jednego ze wskazanych poniżej sposobów:
  1. Aby złożyć reklamację w PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara Konsument powinien:
   1. Udać się do  PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara;
   2. Zabrać ze sobą towar, który uważa za wadliwy;
   3. Zgłosić u pracownika Poradni Reklamację i przedstawić dowód dokonania zakupu ww. towaru w Poradni Internetowej.
  2. Aby złożyć reklamację za pośrednictwem poczty lub kuriera, Konsument powinien:
   1. Przygotować paczkę z towarem, który uważa za wadliwy.
   2. Dołączyć do niej Reklamację wraz z dowodem zakupu rzeczy, której dotyczy zgłoszenie.
   3. Paczkę wraz z objętym zgłoszeniem towarem oraz zgłoszeniem reklamacyjnym, które Konsument może sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji, a także dowodem zakupu odesłać na adres Sprzedawcy:  PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów.
  3. Aby złożyć reklamację w formie elektronicznej Konsument powinien:
   1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenie reklamacyjne, które Konsument może sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji wraz z dowodem zakupu reklamowanej rzeczy na adres e-mail beataswistara@poczta.onet.pl; Należy zatytułować wiadomość drukowanymi literami: „REKLAMACJA PRODUKTU” oraz wyłać sms na nr +48 512940091 z informacją o wysłaniu reklamacji na ww adres -należy podpisać się oraz zamieścić adres mail z którego wysyłana jest  reklamacja.
   2. dostarczyć objęty zgłoszeniem reklamacyjnym towar na adres Sprzedawcy.
V. TREŚĆ I FORMA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
 1. Konsument może zgłosić Reklamację poprzez wypełnienie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji formularza reklamacyjnego, który jest dostępny także na stronie internetowej http://www.beataswistara.pl  Należy zatytułować wiadomość drukowanymi literami: „REKLAMACJA PRODUKTU” oraz wyłać sms na nr +48 512940091 z informacją o wysłaniu reklamacji na ww adres – należy podpisać się oraz zamieścić adres mail z którego wysyłana jest  reklamacja.
 2. Konsument może także sam przygotować zgłoszenie reklamacyjne zawierające następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Konsumenta,
  2. adres do korespondencji lub w przypadku odmowy jego wskazania, sposób w jaki Sprzedawca może przekazać Konsumentowi swoje stanowisko w zakresie zgłoszenia reklamacyjnego,
  3. opis wady rzeczy,
  4. data zakupu reklamowanej rzeczy,
  5. data stwierdzenia przez Konsumenta wady,
  6. wskazanie jednego z roszczeń przysługujących Konsumentowi zgodnie z pkt 3 Instrukcji, tj. naprawa lub wymiana albo obniżenie ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument może podać ponadto inne dane, w tym dane osobowe takie jak nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Konsumentem oraz nr zamówienia, w ramach którego nabył objęty zgłoszeniem reklamacyjnym towar.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego wcześniej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny zaproponowany przez Sprzedawcę sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
VI. ŻĄDANIE OBNIŻENIA CENY

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do żądania obniżenia ceny, zalecane jest, aby Konsument w zgłoszeniu reklamacyjnym określił kwotę o jaką, jego zdaniem, cena z powodu wady, powinna zostać obniżona. Kwota ta powinna być określona cyfrowo lub też powinno się wskazać ją ułamkowo lub procentowo określić stopień, o jaki, według Konsumenta cena powinna zostać obniżona.

VII. ZWROT KOSZTÓW DOSTARCZENIA WADLIWEGO TOWARU PRZEZ SPRZEDAWCĘ
 1. Występując ze stosownym żądaniem, o którym mowa w pkt III niniejszej Instrukcji, Konsument powinien dostarczyć towar, który uważa za wadliwy Sprzedawcy, celem umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska, co do zasadności żądania.
 2. W przypadku gdy ze względu na rodzaj rzeczy, dostarczenie jej przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, wystarczające jest udostępnienie rzeczy przez Konsumenta Sprzedawcy w miejscu, w którym się ona znajduje, celem umożliwienia oceny przez Sprzedawcę, czy rzecz dotknięta jest wadą.
 3. Wraz ze zgłoszeniem Reklamacji na Konsumencie ciąży obowiązek wykazania, iż zawarł umowę sprzedaży w Poradni Internetowej, z której wywodzi swoje roszczenia.
 4. W przypadku, gdy Konsument, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi odstąpi od umowy lub żąda wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad i dostarczy do Sprzedawcy wadliwą rzecz, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy do siedziby Sprzedawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy i zgłoszenia przez Konsumenta żądania jej naprawy lub wymiany, związane z tym koszty ponosi Sprzedawca.
VIII. USZKODZENIE PRZESYŁKI W TRAKCIE TRANSPORTU
 1. Zalecane jest, aby Konsument sprawdził dostarczaną mu za pośrednictwem kuriera przesyłkę z towarem zakupionym w Poradni Internetowej przy odbiorze, w obecności kuriera. W sytuacji, gdy przesyłka kurierska została uszkodzona podczas transportu, Sprzedawca zaleca aby Konsument w obecności kuriera spisał protokół szkody i odmówił przyjęcia towaru (tzn. nie kwitował jego odbioru), a następnie skontaktował się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Protokół powinien zostać podpisany przez kuriera i przez Konsumenta. Zalecane jest ponadto, aby Konsument zachował jeden egzemplarz protokołu dla siebie.
 2. Jeżeli uszkodzenie było niewidoczne i zostało ujawnione już po odbiorze przesyłki, Konsument powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili odbioru paczki) skontaktować się z kurierem i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu szkody. Do tego czasu zalecane jest nie dokonywanie żadnych zmian w wyglądzie paczki (np.: nie usuwanie folii bąbelkowej czy innej formy zabezpieczenia przesyłki).
 3. Następnie Konsument może przesłać do Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne (w dowolnej formie) wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki spisanym przez Kuriera.
 4. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z art. 556 i następne K.C. oraz możliwości zgłoszenia roszczeń bezpośrednio do firmy kurierskiej. W ostatnim przypadku będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe lub ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe.
IX. TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ
 1. W przypadku, gdy Konsument zażąda:
  1. wymiany towaru na nowy lub dokonania naprawy,
  2. albo chce skorzystać z uprawnienia do obniżenia ceny, określając przy tym kwotę, o którą ta cena ma być obniżona, Sprzedawca powinien w ciągu 14 dni przedstawić Konsumentowi swoje stanowisko dotyczące żądań reklamacyjnych. Bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się w dniu wpływu zgłoszenia reklamacyjnego w sposób określony w pkt IV.3 powyżej z uwzględnieniem wypadków losowych, dni wolnych od pracy, świąt, urlopów Beata Świstara – informacje o nieobecnościach będą podawane na stronie www.beataswistara.pl.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się ww. terminie do żądania Konsumenta, uznaje się, że Sprzedawca uznał jego roszczenie za zasadne.
 3. Występując ze stosownym żądaniem, o którym mowa w pkt III niniejszej Instrukcji, Konsument powinien dostarczyć towar, który uważa za wadliwy Sprzedawcy, celem umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska, co do zasadności żądania.
 4. W przypadku gdy ze względu na rodzaj rzeczy, dostarczenie jej przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, wystarczające jest udostępnienie rzeczy przez Konsumenta Sprzedawcy w miejscu, w którym się ona znajduje, celem umożliwienia oceny Sprzedawcy, czy rzecz dotknięta jest wadą.
 5. Wraz ze zgłoszeniem Reklamacji na Konsumencie ciąży obowiązek wykazania, iż zawarł umowę sprzedaży w Poradni Internetowej, z której wywodzi swoje roszczenia.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej jeżeli:
  1. Konsument, w chwili zakupu wiedział o wadach tej rzeczy,
  2. Sprzedawca nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać zapewnień publicznych producenta (lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent) dotyczących właściwości rzeczy sprzedanej, albo jeśli te zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzji Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo jeśli treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
X. INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH KONSUMENCI MOGĄ SIĘ ODWOŁAĆ ORAZ UZYSKAĆ ODPOWIEDNIE INFORMACJE LUB PRAKTYCZNĄ POMOC

Każdy Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – w tym m. in. może zwrócić się do miejskich (powiatowych) rzeczników konsumenta jak również do Federacji Konsumentów.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php; http://www.federacjakonsumentow.org.pl/

Ponadto, Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, jak również do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej http://spsk.wiih.org.pl/, jak również na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

Ponadto poradę prawną w zakresie Reklamacji Konsument może uzyskać dzwoniąc pod darmowy numer infolinii konsumenckiej Federacji Konsumentów 800 007 707.

Porad udziela także Federacja Konsumentów w swoich oddziałach w całej Polsce, a w Warszawie Centrum Porad Konsumenckich Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Załącznik nr 1 do Instrukcji – Formularz reklamacyjny

Adres do korespondencji:
PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara,
ul. Jana Kochanowskiego 13,
35-201 Rzeszów                                                                                                                 (pieczątka[1])

WZÓR FORMULARZA PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO
(wypełnić w 2 egzemplarzach)

Sporządzony w dniu:* ……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta:*…………………………………………………………………………..

Dokładny adres: ………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy do Konsumenta:…………………………………………………………………….

Nr i rodzaj dowodu zakupu:*………………………………………. z dnia:*………………………

Rodzaj towaru:…………………………………… typ:………………………………………………………..

cena: …………………….. data produkcji: ……………………….. inne cechy:………………………

Producent: ………………………………………………………………………………………………………….

Dokładny opis wad produktu:………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Data stwierdzenia wady:……………………………………………………………………………………….

Miejsce zakupu*[2]:       □   Poradnia       □  Poradnia internetowa ………………………………

                                                                                                                                                                   nr zamówienia

Żądanie Konsumenta, co do sposobu załatwienia reklamacji*[3]:

□ nieodpłatna wymiana na nowy

□ obniżenie ceny

………………………………………………………………………………………………….

( w przypadku żądania obniżenia ceny proszę podać kwotę, o jaką cena ma zostać obniżona)

□ odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)[4]

□ Na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał uprzednio płatności w Poradni Internetowej.

□ Na rachunek bankowy nr ……………………………….., prowadzony w banku ……………….., w przypadku gdy Konsument wybrał w Poradni Internetowej opcję płatności za pobraniem.

□ Przekaz pocztowy na adres wskazany powyżej, w przypadku gdy Konsument wybrał w Poradni Internetowej opcję płatności za pobraniem.

□ Zwrot gotówki w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę, w którym Konsument złożył osobiście reklamację[5].

□ Przelew na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za pomocą karty płatniczej.

naprawa towaru

Miejsce, do którego ma zostać doręczona decyzja reklamacyjna Sprzedawcy*:

adres Konsumenta[6]

………………………………………………………………………………………………………………..

miejsce, w którym została złożona reklamacja.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów (administratora danych) w celach związanych z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w odpowiedzi na zgłoszenie.

Równocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Informujemy także, iż zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, w szczególności dostawcom i producentom, w celach związanych z realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

……………………………….                                   ………………………………………

                  (data)                                                                             (czytelny podpis Konsumenta)

Potwierdzam odbiór decyzji reklamacyjnej[7]:

……………………………….                                           ………………………………..

                    (data)                                                                                  (czytelny podpis Konsumenta)

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten Konsument może wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do doręczeń:

PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara,

ul. Jana Kochanowskiego 13,

35-201 Rzeszów

Informuję o odstąpieniu przeze mnie od umowy sprzedaży następujących rzeczy, zakupionych w  Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara:

Lp.Nazwa rzeczyIlość[8]Cena[9]
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

wskazując poniższe dane:

1.Imię i nazwisko Konsumenta:…………………………………………………………………………………………….

2.Adres Konsumenta: ………………………………………………………………….kod pocztowy ………………….

3.Data odbioru Zamówienia przez Konsumenta:……………………………………………………………………..

4.Nr Zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………..

Wybrana forma zwrotu pieniędzy[10][11]:

□ Rachunek bankowy, z którego została dokonana przez Konsumenta uprzednio płatność w Poradni Internetowej.

□ Rachunek bankowy nr ………………………………………………………., prowadzony w banku ………………….., w przypadku gdy Konsument wybrał w Poradni Internetowej opcję płatności za pobraniem.

□ Przekaz pocztowy na adres wskazany powyżej, w przypadku gdy Konsument wybrał w Poradni Internetowej opcję płatność za pobraniem.

□ Zwrot gotówki w Poradni znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Jana Kochanowskiego 13, w przypadku gdy Konsument dokonał płatności za pobraniem.

PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DOWODU ZAKUPU

………………………………..                                                                  ……………………………………

              Data                                                                                         podpis Konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 4

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów, NIP 8132865847, REGON 180920347

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów,
 • e-mailem na adres: beataswistara@poczta.onet.pl oraz najlepiej w pilnych sprawach 512940091
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.beataswistara.pl

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?

 1. Wykonania umowy o założenie konta w portalu www.beataswistara.pl;
 2. Marketingowym, realizowanym na podstawie Twojej dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail;
 3. Jeżeli korzystasz także z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć do Ciebie zamówiony towar lub umożliwić Ci jego odbiór w wybranym przez Ciebie miejscu. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.

W zależności od tego, z których usług w ramach portalu www.beatswistara.pl korzystasz –Twoje dane przetwarzamy także w celu obsługi i realizacji programów lojalnościowych oraz akcji konkursowych – o szczegółach tych działań (w tym ich podstawach i Twoich prawach) informujemy zawsze, gdy decydujesz się skorzystać z naszych usług i akcji, zbierając Twoje dane przy konkretnej inicjatywie.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł założyć konta w portalu i dokonać zakupu w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara (chyba, że wybierzesz opcję „zakupy bez rejestracji”).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.
 2. W ramach Poradni, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane w ramach portalu www.beataswistara.pl przetwarzamy samodzielnie, jak i przekazujemy je do następujących odbiorców:

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem dla nas;
 2. Dostawcom narzędzi do:
 3. analityki ruchu na stronie,
 4. prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz wiadomości sms.

Jeżeli jednak dokonasz zakupów w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara, przekażemy Twoje dane w zależności od wybranego przez Ciebie modelu zakupu:

 1. Kurierom realizującym dostawy z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
 2. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie;
 3. Podmiotom realizującym wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms, związaną z obsługą zamówień.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?

Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara;
 3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, że informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć także w Regulaminie portalu www.beataswistara.pl oraz w Regulaminie Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów, NIP .8132865847, REGON 180920347

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara, ul. Jana Kochanowskiego 13, 35-201 Rzeszów,
 • e-mailem na adres: beataswistara@poczta.onet.pl lub pilne sprawy tel 512940091
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://wwwbeataswistara.pl/kontakt.

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu państwowego, odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć do Ciebie zamówiony towar lub umożliwić Ci jego odbiór w wybranym przez Ciebie miejscu. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszej drogerii, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł dokonać zakupu w Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Komu przekażemy Twoje dane?

W zależności od wybranego przez Ciebie modelu zakupu:

 1. Kurierom realizującym dostawy z Internetowej Poradni Żywieniowej PRINCIPATUS Beata Świstara.
 2. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
 3. Podmiotom realizującym wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms, związaną z obsługą zamówień.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?

Nie


[1]* pola wymagane do złożenia reklamacji

                         Pieczątka jest zamieszczana wyłącznie wtedy, kiedy protokół reklamacyjny jest składany przez Konsumenta osobiście u Sprzedawcy.

[2] Proszę wybrać właściwe pole.

[3] Proszę wybrać właściwe pole.

[4] Proszę wybrać wybraną formę zwrotu pieniędzy.

[5] Tylko w przypadku reklamacji towaru zakupionego w Poradni.

[6] Proszę podać jeśli adres nie został wskazany powyżej lub jest inny.

[7] Proszę wypełnić jedynie w razi osobistego odbioru decyzji reklamacyjnej w Poradni.

[8] Podanie tej informacji nie jest konieczne, lecz ułatwi Sprzedawcy spełnienie świadczenia.

[9] Podanie tej informacji nie jest konieczne, lecz ułatwi Sprzedawcy spełnienie świadczenia.

[10] Wybranie jednej ze wskazanych poniżej opcji nie jest konieczne. W przypadku nie wskazania żadnego pola, zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego sposobu płatności, jakiego użył Konsument do zapłaty za Zamówienie.

[11] PRINCIPATUS Poradnia Żywieniowa Beata Świstara może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.